Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is VerzekeringDirect op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit foutieve informatie op deze site of het gebruik van de website. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Execution only

Bij het afsluiten van een verzekering via internet, zonder advies is er sprake van execution only. Dit wil zeggen dat er van u zelf wordt verwacht dat u precies weet wat u wilt. Bij execution only krijgt u van ons geen advies op voorhand en beoordeelt u zelf welk financieel product het beste bij uw situatie past.

Daarom bent u zelf verantwoordelijk voor uw besluit. Wij voeren enkel en alleen uit wat er door u word verzocht. Bij execution only aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die u mocht ondervinden door uw eigen gemaakte keuze.

Wilt u meer zekerheid hebben over uw productkeuze? Neem dan contact met ons op, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Copyright

© Copyright Reus Verzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site (verzekeringdirect.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Reus Verzekeringen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Reus Verzekeringen.

Fraude

Fraudbeleid bij VerzekeringDirect onderdeel van Reus Verzekeringen. Wij verzekeren u graag voor onverwachte risico’s waarbij u ervan uit mag gaan dat schade is gedekt. Daarnaast wordt u netjes geholpen bij pech.

Fraude is doelbewust benadelen van andere partijen. Hieronder valt:

  • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
  • Veranderen van aanschafnota’s.
  • Meer dan alleen geleden schade claimen.
  • Informatieverzwijgen of achter houden.
  • Meerdere keren een schade verhalen.
  • Dezelfde schade verhalen met een ander verhaal.

De acties welke de verzekeraar onderneemt bij het betrappen van fraudepleging (schadeclaims worden steeksproefsgewijs onderzocht op fraude):

  • Verhalen van alle kosten en gedane uitkeringen.
  • Aangifte bij de politie.
  • Beëindigen van verzekeringen.
  • Melding bij de Stichting CIS in Zeist, die een ’incidentenregistratie’ bijhoudt. Andere verzekeraars in Nederland kunnen checken of je in dat register voorkomt. Hoe deze registratie werkt, kun je lezen in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS, kijk dan op www.stichtingcis.nl of bel 030-6935668.